Vilkår og betingelser
 

Versjon gyldig fra 11. september 2017

 

 

Virksomhetens identitet

Eiernettsted:Merk: Denne adressen er ikke egnet som returadresse. For å returnere produktet, vennligst kontakt kundeservice.

Artikkel 1 Definisjr og generelle bestemmelser
 

 1. Mediapress LTD: innehar sitt registrerte kontor i Hongkong.
 2. Kunde: en fysisk person som ikke handler på vegne av sitt yrke eller i forretningsvirksomhet, og som har gitt Mediapress LTD et oppdrag om levering av Produkter.
 3. Produkter: Det mest omfattende konseptet til en virksomhet eller et produkt som leveres av Mediapress LTD.
 4. Mediapress LTD Nettside: Alle nettsidene som eies av Mediapress LTD.
 5. Kunden kan ikke utlede noen rettigheter fra det faktum at Mediapress LTD kan bruke disse generelle vilkårene fleksibelt.
 6. Disse vilkårene gjelder alle tilbud og avtaler Mediapress LTD har, og som strekker seg til salg av Produkter.
 7. Mulige generelle (kjøp) vilkår anvendt av Kunden er eksplisitt utelukket, og gjelder derfor ikke i avtalene inngått med Mediapress LTD.
 8. I tilfeller der en eller flere bestemmelser i disse generelle vilkårene er helt eller delvis ugyldige, eller tillattes å være erklært ugyldige, vil de andre generelle vilkårene gjelde fullt ut.
 9. I disse generelle vilkårene vil ordet “skriftlig” bli brukt for alle dokumenter som er utarbeidet skriftlig og sendt elektronisk, og inkluderer derfor e-mail og dokumenter som er fakset.

 

Artikkel 2 Tilbud
 

 1. I hovedsak vil alle Produktene som er tilbudt på Mediapress LTDs nettside ha produktspesifikasjr, sammen med prisen for Produktet og eventuelle fraktkostnader. Merverdiavgift (mva) vil være Kundens ansvar.
 2. Produktene tilbudt på Mediapress LTDs nettside inneholder en så nøyaktig og sann beskrivelse og/eller bilde som mulig av det tilbudte Produktet.
 3. I tilfeller der beskrivelsen og/eller bildet (som beskrevet i artikkel 2.2) i virkeligheten viser seg å være forskjellig fra Produktet, vil dette ikke gjøre Mediapress LTD erstatningsansvarlig ovenfor Kunden på noen som helst måte. Kunden forbeholder seg retten til tilbaketrekking til alle tidspunkt som beskrevet i artikkel 5.1.
 4. Mediapress LTD gir Kunden informasjon om forventet leveringstid av Produktet – merk at dette kun vil være en indikasjon.

 

Artikkel 3 Realiseringen av en avtale
 

 1. En avtale kommer etter at kunden har akseptert et tilbud via Media Press Website og har avgjort det gjeldsbeløpet til Mediapress.
 2. Etter at kunden har avgjort sine betalingsforpliktelser, mottar kunden øyeblikkelig kvittering / kjøpbekreftelse fra Mediapress LTD.
 3. Så lenge Mediapress LTD ikke sender kvittering / kjøpsbekreftelse til Kunden, kan Costumer fortsatt oppløse avtalen.
 4. Mediapress LTD har alltid lov til - uten å si grunner - ikke enig i et tilbud som er akseptert av en kunde. I tilfelle Kunden allerede har betalt Products to Mediapress LTD, må Mediapress LTD refundere dette beløpet til Kunden umiddelbart etter avslag.

 

Artikkel 4 Levering
 

 1. I prinsippet vil leverringen ta tre virkedager, så lenge lageret rekker.
 2. Om det bestilte Produktet ikke er direkte tilgjengelig på lager, vil Mediapress LTD prøve å spesifisere en videre leveringstid, hvor Mediapress LTD alltid vil prøve å levere innen tretti (30) dager. Om dette ikke lar seg gjøre, vil kunden ha rett til å trekke seg fra avtalen.
 3. Leveringen skjer til den adressen Kunden har bestemt, gitt at leveringsadressen befinner seg I Storbritannia eller andre land Grandado leverer til.

 

Artikkel 5 Returnere produkter og Pengene tilbake-garanti
 

 1. Etter kvittering på det bestilte Produktet fra Mediapress LTD har Kunden tretti (30) dager på å returnere det bestilte Produktet på, uten å begrunne det. Etter Mediapress har mottatt Produktet, vil Mediapress LTD refundere fakturaverdien på Produktet til Kunden innen tretti (30) dager.
 2. Kunden kan ikke returnere Produkter som er brukt. Kunden kan kun returnere Produkter i dets originale tilstand.
 3. I tilfeller der Kunden bruker sin rett til å sende tilbake varen, vil fraktkostnadene bli betalt av Mediapress LTD om ikke annet er avtalt.
 4. Fra det øyeblikket hvor Produktet mottas av Kunden, vil Kunden måtte gjøre alle nødvendige tiltak for å unngå skade på Produktet og/eller pakkene.
 5. I tilfeller der Kunden returnerer et skadet Produkt eller et Produkt i en skadet pakke til Mediapress LTD, har Mediapress LTD rett til å trekke Kunden en rekonstruksjonsavgift for skade fra det refunderbare beløpet. Om skaden er for høy, er det ikke sikkert at Mediapress LTD vil akseptere returen. Mediapress LTD må ha muligheten til å kunne selge produktet igjen.
 6. Kunden kan ikke nødvendigvis bruke deres rett til retur av Produkter I tilfeller der det bestilte Produktet: har blitt personlig laget for Kundens preferanse, er fordervelig eller i tilfeller der Produktet faller innunder de andre unntakene som er nevnt i “Dutch Civil Code” artikkel 7:46d lid 4.

 

Artikkel 6 Garanti
 

 1. Kunden må inspisere det leverte Produktet rett etter mottakelse. Mulige defekter på Produktet må rapporteres til Mediapress LTD umiddelbart etter det er blitt oppdaget, og senest innen 48 timer.
 2. I tilfelle de – i de ovennevnte artiklene – nevnte rettighetene av reklamasjr ikke er rapportert til Mediapress LTD innen de ovennevnte vilkårene, er Produktene ansett å være mottatt i orden og i god stand.
 3. Mediapress LTD kan kun levere garanti på Produkter som anses å ikke møte kravene til Kunden ved mottakelsestidspunktet. Om Produktet har feil som skyldes Kunden, har Kunden ingen rettigheter på reperasjon, erstatning eller refusjon av kjøpsbeløpet.
 4. I tilfeller der feil på Produktet, bestemt av Kunden, viser seg å være berettiget av Mediapress LTD, må Kunden gi Mediapress LTD en rimelig sjanse slik at Mediapress LTD fortsatt kan møte forventningene til avtalen.
 5. Eventuelle påstander Kunden har om deres rett til garanti vil ikke overgå andre forpliktelser Kunden har som kommer frem av denne avtalen.
 6. Tilbaketrekkingsrett gjelder ikke for; Forretningsoppgaver og transaksjoner.
 7. Forutsatt at produktet ikke er mottatt av kunden, har kunden 60 dager etter den eksterne leveringsdagen å rapportere dette til kundeservice. Etter denne perioden utløper retten til å tilbakekalle eller refunderes.

 

Artikkel 7 Ansvar
 

 1. Mediapress LTD ekskluderer ethvert ansvar for indirekte bruksskader av Produktet levert av Mediapress LTD, med unntak av situasjr hvor skaden direkte skyldes forsettlig hensikt eller grov uaktsomhet av Mediapress LTD.
 2. I tilfeller hvor Mediapress LTD holdes ansvarlig på noen måte, vil ethvert ansvar være begrenset til fakturabeløpet betalt av Kunden.
 3. Med øyeblikkelig skade, skal en forstå at:
 4. Rimeligheten som bestemmer årsaken og omfanget av skaden, så langt som bestemmelsen samsvarer med skaden gjelder i betydning av disse vilkårene;
 5. Rimeligheter laget for å unngå skade, hvor Kunden kan beviese at rimeligheten har ført til en begrensning av øyeblikkelig skade som nevnt i denne artikkelen.
 1. I enhver hendelse vil Mediapress LTD aldri være ansvarlig for følgende tap: følgeskader, tapt fortjeneste og skade forårsaket av forretningsavbrudd.
 2. Kunden beskytter Mediapress LTD mot krav fra tredjeparter, som kommer frem av eller i forbindelse med gjennomføringen av avtalen.

 

Artikkel 8 Kundens forpliktelser
 

 1. I prinsippet skal Kunden oppføre seg i samsvar med det som er bestemt i disse generelle vilkårene, sammen med det som er avtalt mellom representanter av Mediapress LTD og Kunden.
 2. Kunden må forsikre seg om at Mediapress LTD har all den korrekte informasjn for å kunne utføre avtalen på riktig vis.
 3. Kunden må ta vare på og bruke Produktene levert av Mediapress LTD på en normal måte. Om kunden feiler på dette, vil deres rett til garanti nevnt i artikkel 6.3 utgå.

 

Artikkel 9 Force Majeure
 

 1. Mediapress LTD trenger ikke å møte noen av forpliktelsene mot Kunden i tilfeller som ikke skyldes Mediapress LTD, og Mediapress LTD kan derfor heller ikke bli lovpålagt en handling av loven eller rådende trafikkholdninger.
 2. I løpet av perioden hvor force majeure foregår, kan Mediapress LTD holde forpliktelsene i avtalen i bero. Om force majeure varer lenger enn en periode over tretti (30) dager, har hver av partene muligheten til å oppløse avtalen uten noe forpliktelse til å refundere skadene gjort av den andre parten.

 

Artikkel 10 Bevaring av tittel
 

 1. Produktene levert av Mediapress LTD forblir Mediapress LTDs eiendom helt til Kunden har tilfredsstilt alle forpliktelser som kommer frem av avtalen med Mediapress LTD.
 2. I tilfeller hvor Mediapress LTD appellerer til bevaring av tittelen, vil den egentlig lukkede avtalen igjen bli ansett som åpen, uten at det berører Mediapress LTD sin rett til å kreve erstatning for skade, tapt fortjeneste eller renter.

 

Artikkel 11 Pris og betaling
 

 1. Betaling må være godkjent i forkant av leveringen.
 2. Kunden har star fritt til å velge når det kommer til nettsidens tilbudte betalingsmåter, med mindre Mediapress LTDs representanter eksplisitt tilbyr en gitt betalingsmåte.
 3. Feilaktig informasjon i faktureringen som eventuelt blir gjort av Mediapress LTD, vil ikke frigjøre Kundens fra å betale det eventuelt korrigerte beløpet.
 4. Kredittkortbetaling fra Europa behandles av:


  Merk: Denne adressen er ikke egnet som returadresse. For å returnere produktet, vennligst kontakt kundeservice.

Artikkel 12 Gjeldende lov og uenigheter
 

 1. Hongkongs gjeldene lov vil utelukkende også gjelde for alle juridiske forhold som Mediapress LTD er en del av.
 2. Kunden og Mediapress LTD vil ikke inkludere en juridisk dommer før de har gjort sitt ytterste med å komme til en felles enighet.
   

Artikkel 21 Importering
 

 1. Kunden er selv ansvarlig for merverdiavgift (mva) og andre importavgifter, samt eventuelle andre kostnader i forbindelse med kjøp av produkter fra Grandado.